W powiecie rzeszowskim prężnie działa wiele organizacji pozarządowych. Realizują one różne cele statutowe, takie jak te edukacyjne czy związane ze równoważonym rozwojem społecznym. Poniżej prezentujemy wybrane organizacje działające na terenie gmin Regio Resovia.

Jeśli nie ujęliśmy ważnej dla gminy, aktywnej organizacji lub na liście pojawiły się błędy prosimy o kontakt z administratorem strony poczta@regioresovia.pl

Gmina Błażowa

 • Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej – realizacja zadań z zakresu edukacji, wychowania, dobroczynności i działalności oświatowej.
  www.przestrzenlokalna.org.pl
 • Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii w Błażowej – organizacja i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
  pchip.org.pl
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Młodych Muzycznych Talentów w Błażowej – rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.
 • Stowarzyszenie Oświatowe – BŁAŻOWA w Błażowej – wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, integracja mieszkańców i przeciwdziałanie bezradności oraz wykluczeniu.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Potrzebującym „PROMYK” w Futomie – działalność kulturalno – rekreacyjna na rzecz dzieci potrzebujących, organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom oraz młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.
  www.mlodzifutoma.ostnet.pl

 

Gmina Boguchwała 

 • Fundacja Pomocy Osobom Starszym, Niepełnosprawnym i Samotnym „Złoty Anioł” – aktywizacja społeczna, fizyczna i kulturowa osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
 • Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym „HUSARZ” – działanie na rzecz upowszechnienia strzelectwa, kolekcjonowania broni palnej oraz działalność grup rekonstrukcji historycznej.
 • Fundacja „BYĆ BLISKO” w Boguchwale – działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, promocyjna i animacyjna.
  byc-blisko.pl
 • Klub Przedsiębiorców Gminy Boguchwała – integracja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich firm.

 

 Gmina Chmielnik

 • Stowarzyszenie ochrony zwierząt „Druga radość” w Chmielniku–ochrona zwierząt w szczególności podejmowanie działań na rzecz tych porzuconych, skrzywdzonych i bezdomnych.
  www.facebook.com/drugaradoscstowarzyszenie
 • Stowarzyszenie „Kawaleria Różane Wzgórze” w Lubani– upowszechnienie i popularyzacja działań w zakresie tradycji narodowych oraz wiedzy historycznej.
 • Stowarzyszenie Nasze Celiny w Celinach – nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność w zakresie upowszechnienia kultury i sztuki.
  www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasze-Celiny-347200945462471/
 • Stowarzyszenie „KOŃ TO TRADYCJA” w Chmielniku – upowszechnienie i popularyzacja działań w zakresie tradycji narodowych oraz wiedzy historycznej.

 

Miasto i Gmina Dynów 

 • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa – Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych i społecznie użytecznych inicjatyw oraz wielokierunkowych działań służących rozwojowi miasta.
  www.tpddynow.pl

 • Dynowskie Bractwo Motocyklowe BYK – pozyskiwanie funduszy oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszenia, promocja regionu Pogórza Dynowskiego.
  dbm-byk.pl

 • Stowarzyszenie Aktywny Dynów – upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.
  www.facebook.com/aktywny.dynow

 • Stowarzyszenie WIR w Dynowie – budowanie świadomości społecznej mieszkańców Dynowa ze szczególnym uwzględnieniem Pogórza Dynowskiego.
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie – kształtowanie aktywności społecznej dynowian, prowadzenie zespołu teatralnego, muzycznego i sekcji sportowo – turystycznych. sokol.dynow.pl
 • Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogórze Travel” – promocja turystyczna regionu Pogórza Dynowskiego.

 

Gmina Głogów Małopolski 

 • Stowarzyszenie „Moja Mała Ojczyzna”w Głogowie Małopolskim – integracja osób i środowisk zainteresowanych rozwojem i promocją Głogowa Małopolskiego, pomoc społeczna, działalność naukowa.
 • Stowarzyszenie „Gdzieś Tu” w Głogowie Małopolskim – edukacja i propagowanie wiedzy na temat historii, sztuki, kultury i walorów geograficznych Polski, w szczególności podkarpacia.
  www.facebook.com/sgt.rzeszow
 • Stowarzyszenie FORTIS w Głogowie Małopolskim– rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
  www.fortis.glogow.pl
 • Podkarpacki Klub Ekspedycja w Zabajce– promocja oraz organizowanie turystyki, wspinaczki i wszelkich form aktywności realizowanych na terenie nizinnym i górskim.
  ekspedycja.club
 • Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim– pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, działalność charytatywna.

 

Gmina Hyżne

 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem – rozwijanie szeroko pojętej kultury tanecznej, prowadzenie edukacji tanecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem –szeroki rozwój działalności społeczno – kulturalnej, krzewienie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju regionu.
 • Towarzystwo Przyjaciół Hyżnego w Hyżnem – szeroki rozwój działalności społeczno – kulturalnej na terenie gminy Hyżne, inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce gmina Hyżne – zintegrowanie działań instytucji publicznych i osób na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego i społecznego wsi, a także zachowania bogactwa przyrodniczego.

 

Gmina Kamień

 • Stowarzyszenie Artystyczne ARTKAMw Kamieniu –prowadzenie muzycznej działalności edukacyjnej i kulturalnej.
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Kamień – zrzeszenie emerytów i rencistów dla poprawy warunków socjalno – bytowych.
 • Towarzystwo Przyjaciół Kamienia w Kamieniu – szeroki rozwój działalności społeczno – kulturalnej na terenie wsi kamień, inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki, kultury, postępu oraz sportu.
  www.tpkamien.pl
 • Klub Sportowy „Sokół” Kamień – rozwijanie różnych dyscyplin sportu oraz podnoszenie jego poziomu, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
  m.sokolkamien.futbolowo.pl

 

Gmina Krasne

 • Podkarpackie Stowarzyszenie Lotnicze w Malawie – stworzenie możliwości powszechnego i wszechstronnego rozwoju sportów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem spadochroniarstwa.
 • Stowarzyszenie „WARTO BYĆ RAZEM” w Krasnem – rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku młodzieży, ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych.
 • Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki „POGRANICZE” – promocja i prezentacja kultury polskiej w kraju i poza granicami, promowanie młodych talentów w szczególności w zakresie sztuk plastycznych.
 • Stowarzyszenie Kobiet Krasne – prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych.
  www.facebook.com/stowarzyszeniekobietkrasne

 

Gmina Lubenia

 • Stowarzyszenie Akademia Piłkarska MŁODE WILKI – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
 • Stowarzyszenie Pasjonatów Motoryzacji Dawnej „Pęknięta Szprycha” – ochrona zabytków motoryzacji, techniki cywilnej i wojskowej oraz dokumentacji ich dotyczącej, odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów również militarnych.
  www.facebook.com/Peknieta.Szprycha/
 • Towarzystwo Przyjaciół Grodu Horodna w Lubeni – działanie na rzecz rozwoju i promocji gminy Lubenia poprzez popularyzację jej walorów historycznych, w szczególności budowę skansenu archeologicznego.

 

 Gmina Sokołów Małopolski

 • Stowarzyszenie Wsparcia Osób i Rodzin „ORCHIDEA” w Górnie – działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans i przeciwdziałanie przemocy.
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Górnie – działalność opiekuńcza, oświatowa i edukacyjna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona i promocja zdrowia.
  www.facebook.com/Stowarzyszenie-Gospodyń-Wiejskich-w-Górnie-1652864474998084
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w Sokołowie Małopolskim – ochrona i popularyzacja środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych regionu.
  eurogalicja.org
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sokołowie Małopolskim – pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu gminy i miasta Sokołów Małopolski.

 

Gmina Świlcza

 • Fundacja ANIMALLIVEw Rudnej Wielkiej – ochrona zwierząt i ich praw, prowadzenie oraz wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom porzuconym lub skrzywdzonym.Trzciańskie Stowarzyszenie Kulturalne „JESTEM” – rozwijanie i pomnażanie polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego.
 • Fundacja BO JAK NIE MY TO KTO w Bratkowicach – kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców gminy i powiatu, uczestnictwo w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.
 • Stowarzyszenie DIVERSUM w Świlczy – prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców województwa podkarpackiego.

 

Gmina Trzebownisko

 • WIZJA SUKCESU w Jasionce – rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i marginalizacją, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych
 • Stowarzyszenie Rodu OSTOJA w Jasionce – działalność charytatywna i edukacyjna.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska – działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.
 • Gildia Miłośników Nauki w Trzebownisku – prowadzenie działalności edukacyjnej oraz propagowanie i rozwijanie zainteresowań historią, kulturą, tradycją i wszelkimi przejawami życia społecznego.

 

Gmina Tyczyn

 • PRZYSTAŃ BLISKO w Kielnarowej – nauka, edukacja i wychowanie, upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli.
 • Stowarzyszenie ELVIS LIVES w Matysówce – promowanie osoby i twórczości Elvisa Presley’a, działanie na rzecz kultywowania pamięci o Elvisie, integracja środowisk związanych z osobą artysty.
 • Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „STRUG” – propagowanie i kontynuacja tradycji wędkarstwa sportowego i etyki wędkarskiej, ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.
  www.rtws.pl
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej – upowszechnienie wiedzy o tradycji, historii miasta i gminy, podejmowanie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturalnego i krajobrazowego.

Pełne informacje o organizacjach pożytku publicznego działających na terenie Regio Resovia znajdują się pod adresem https://mojepanstwo.pl .