Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, jest trwałym, dobrowolnym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, zarejestrowanym w dniu 25 maja 2008 roku.

Członkami stowarzyszenia są: powiat rzeszowski, gmina Błażowa, miasto i gmina Boguchwała, gmina Chmielnik, miasto Dynów, gmina Dynów, miasto i gmina Głogów Małopolski, gmina Hyżne, gmina Kamień, gmina Krasne, gmina Lubenia, miasto i gmina Sokołów Małopolski, gmina Świlcza, gmina Trzebownisko, miasto i gmina Tyczyn.

Cele działalności Stowarzyszenia:

Stwarzanie warunków do integracji całej Aglomeracji województwa podkarpackiego w jeden organizm społeczno-gospodarczy.

 • Wypracowanie zasad rozwoju przestrzennego Aglomeracji.
 • Umacnianie wspólnoty lokalnej i więzi sąsiedzkich.
 • Umocnienie i rozbudowa systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego. 
 • Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Aglomeracji 
 • Stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej i zdywersyfikowanej struktury gospodarczej Aglomeracji, w szczególności poprzez wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. 
 • Stwarzanie warunków do rozwoju aglomeracji jako ważnego środka postępu technicznego i technologicznego.
 • Usprawnienie systemu komunikacji. 
 • Racjonalizowanie gospodarki odpadami wodno-ściekowej.
 • Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Aglomeracji.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Aglomerację.
 • Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia.
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów występujących w Aglomeracji.
 • Wspólne promowanie Aglomeracji na zewnątrz. 
 • Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Koordynację projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury. 
 • Promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i kulturalnych stolicy regionu i okolic.
 • Wspólne występowanie o dostępne środki pomocowe i realizowanie zamierzonych inwestycji
 • Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje. 
 • Wypracowanie strategii integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji.
 • Wypracowanie zintegrowanego planu rozwoju aglomer
 • Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego aglomeracji.
 • Zapewnienie spójnego systemu dróg publicznych.
 • Stwarzanie warunków do zastępowania komunikacji indywidualnej środkami transportu zbiorowego. 
 • Zharmonizowanie działań w zakresie zagospodarowania odpadami i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej.
 • Wykreowanie miejsc rekreacji i wypoczynku wspólnych dla mieszkańców całej aglomeracji. 
 • Marketing Rzeszowa jako dogodnego ośrodka lokalizacji instytucji bankowych.
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej.
 • Podejmowanie działań aktywizujących lokalny rynek pracy i przeciwdziałających bezrobociu.
 • Wymianę doświadczeń w zakresie realizowanych zadań.
 • Prezentowanie aglomeracji na międzynarodowych targach inwestycyjnych.
 • Projekty szkoleniowe.

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
„Aglomeracja Rzeszowska”
ul. Grunwaldzka 15
35 – 959 Rzeszów

Adres biura:
ul. Bernardyńska 10
35 – 959 Rzeszów
Tel.: 881 917 710
e-mail: biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
www.aglomeracjrzeszowska.pl