Żywa kultura mieszkańców

Zróżnicowanie etniczne, środowisko geograficzno-przyrodnicze i formy zajęć ludności ukształtowały grupy etnograficzne. Tereny te zamieszkałe były przez Rzeszowiaków, Lasowiaków i Pogórzan. Grupy te wytworzyły charakterystyczne dla siebie formy kultury ludowej. Przejawiają się one w budownictwie, ubiorach, zwyczajach, obrzędowości, tańcach i muzyce. Prace ludowych twórców oraz przedmioty, którymi posługiwano się dawniej można oglądać w izbach etnograficznych i pamięci narodowej w miejscowościach: Błażowa, Sokołów Małopolski, Tyczyn, Zaczernie, Hyżne, Kamień i Sołonka.

Cechą wyróżniającą mieszkańców Regio Resovia jest ich przywiązanie do tradycji ludowej oraz jej kultywowanie. Młodsze pokolenia poznają folklor między innymi poprzez działalność zespołów regionalnych odtwarzających dawne zwyczaje i obrzędy. Najbardziej znanymi, również na arenie międzynarodowej są Zespół Regionalny „Futomianie” z Futomy (gmina Błażowa), czy też Zespół Regionalny „Straszydlanie” ze Straszydla (gmina Lubenia). W repertuarze regionalnych zespołów folklorystycznych znajdują się regionalne pieśni i przyśpiewki. To właśnie dzięki pasjonatom rodzimych tradycji ludowych udało się zachować w pamięci ludowe tańce, przyśpiewki, zwyczaje i obrzędy. Najbardziej znane i najczęściej nagradzane zespoły prezentujące ludowy taniec i pieśni to: Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka” z Lubeni, Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” z Hyżnego, Kapela Ludowa „Bachórzanie” z Bachórza, Kapela Ludowa „Dynowianie” z Dynowa, Zespół Śpiewaczy „Kamieniacy” z Kamienia, Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” z Tyczyna, Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie” reprezentujący gminę Świlcza oraz łącka Kapela Ludowa „Zagrodzianie”.

Na obszarze Regio Resovia ma miejsce wiele wydarzeń związanych z folklorem prezentujących miejscowe zwyczaje i tradycje, a także takich które promują lokalne produkty, jak na przykład majowy konkurs pn. „Starych potraw smak i urok” w Błażowej połączony z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych.

Zjawiskowym religijnym obrzędem gromadzącym tłumnie wiernych jest odbywający się corocznie, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w Sanktuarium Borkowskim – Pogrzeb Matki Boskiej Zaśniętej (gmina Tyczyn).

Pamiątki historii

Do obiektów, które warto obejrzeć na obszarze Regio Resovia należy niewątpliwie zabudowa rynków miejskich w Głogowie Małopolskim, Tyczynie, Błażowej, Dynowie i Sokołowie Małopolskim. Miasta te lokowane były na prawie magdeburskim. Plan Głogowa uchodzi za pierwsze w Polsce dzieło urbanistyczne doby renesansu. W jego rynku zwraca uwagę, zbudowany przez Lubomirskich, XVIII-wieczny ratusz.

Na obszarze Regio Resovia przetrwały cmentarze żydowskie w Sokołowie Młp., Tyczynie i Dynowie. W Sokołowie znajduje się XIX-wieczna synagoga. W Nowym Kamieniu jest cmentarz ewangelicki, oraz kilkanaście drewnianych domów po austriackich kolonistach z dawnej osady Steinau.

Miejsc i obiektów godnych obejrzenia jest wiele. Zapraszamy do ich odkrywania podczas samodzielnych wypraw w te strony.

Źródła:

www.powiat.rzeszow.pl

Strony www gmin Regio Resovia