Konferencja zamykająca projekt już za nami!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU”

„Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU” to temat Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 11 maja br. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie. Spotkanie było okazją do podsumowania i prezentacji projektu „Silne aglomeracje-silne Karpaty”, którego celem jest poprawa dostępności zasobów kulturowych i przyrodniczych pogranicza z wykorzystaniem rozwiązań strategicznych i innowacyjnych. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”, której przewodniczącym Zarządu jest starosta rzeszowski Pan Józef Jodłowski. Konferencja była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Silne aglomeracje-silne Karpaty”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia 2021 r. do maja 2022 r. Partnerem projektu jest Związek Miasta i Gmin Słowacji. Wartość projektu to ponad 55 tys. EURO, z czego 85 % stanowi dofinansowanie z UE. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, turystyki, ochrony środowiska oraz przedstawiciele świata nauki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starosta rzeszowski Józef Jodłowski, wicestarosta Marek Sitarz oraz członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska i Marek Sieńko. Na konferencji obecni byli również: Ewa Leniart- wojewoda podkarpacki, Stanisław Ożóg- senator RP, JUDr Tomáš Kašaj – konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Magyar Lorand – poseł do Parlamentu Rumunii, Michal Kaliňák- dyrektor generalny Biura Związku Miast i Gmin Słowacji, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata- dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz Dawid Lasek- wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona była znaczeniu aglomeracji na obszarach transgranicznych. W jej trakcie wygłoszono wykłady dotyczące m. in. nowoczesnych technologii w administracji i promocji regionów; bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju zasobów kultury i przyrody pogranicza oraz ograniczeń i możliwości wynikających ze zmian cywilizacyjnych.

Rolę Instytucji Pośredniczącej w tym projekcie pełni Euroregion Karpacki, który w 2023 roku obchodził będzie 30 lecie istnienia. To najstarsza i największa organizacja terytorialna w Europie Środkowej o powierzchni ponad 156 00 km2 obejmująca obszary przygraniczne Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Ukrainy. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska skupia ponad 70 Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego, a od tego roku również ze Słowacji. W tym miejscu chcę podziękować słowackim samorządowcom za zaufanie i decyzję o przystąpieniu do naszej organizacji. Razem będziemy silniejsi. Dzisiaj po doświadczeniach pandemii nasza część Europy stoi w obliczu kolejnego wyzwania jakim jest wojna na Ukrainie. Kumulacja obu kryzysów oraz widmo nowych o charakterze ekonomicznym zachęcają nas do poszukiwania nowych form współpracy i dróg rozwoju. Nasza organizacja do tej pory zarówno przed wejściem Polski do Unii Europejskiej jak i po akcesji dofinansowało setki projektów współpracy transgranicznej na kwotę milionów euro. Dzięki pracy zespołu biura Euroregionu setki partnerów po stronie polskiej i słowackiej skorzystało ze środków Unii na współpracę transgraniczną. Chcę w tym momencie powiedzieć, że ta forma wsparcia będzie przez Euroregion kontynuowana, jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie naboru na mikroprojekty w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja w priorytecie turystyka. Zapraszamy do współpracy. Euroregion poszukuje również nowych formatów współpracy. Jeden z nich opracowywany jest w ramach niniejszego projektu. Dotyczy współpracy miast i aglomeracji miast wojewódzkich w Karpatach. Jedynie wspólne działania pozwolą na zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających współpracę. Zapewnią przepływ doświadczeń pomiędzy naszymi regionami, a tym samym będą wspierać działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji samorządowych, ułatwią rozwój turystyki, zapewnią koordynację rozbudowy infrastruktury po dwóch stronach granicy, przyczynią się do kulturowego i edukacyjnego rozwoju regionu, będą skutecznym narzędziem promocji oraz budowy wspólnego produktu – marki karpackiej.