WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

W powiecie rzeszowskim prężnie działa wiele organizacji samorządowych i pozarządowych. Realizują one różne cele statutowe i angażują w swoją działalność tysiące mieszkańców miast i gmin Regio Resovia.

Stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne – form w jakich mieszkańcy regionu działają wspólnie na rzecz swoich małych ojczyzn jest wiele. Dzięki wsparciu instytucji samorządowych i wykorzystaniu finansowania krajowego i europejskiego organizacje mają możliwości aktywnego angażowania się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Marka Regio Resovia również służy integracji mieszkańców tworząc organizacjom dodatkowe możliwości działania i promowania podejmowanych inicjatyw.

Foto Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Górnie

 

Starostwo powiatowe w Rzeszowie ściśle współpracuje z organizacjami, a zasady tej współpracy określa Program współpracy powiatu rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem rzeszowskim a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pełniącymi funkcje pożytku publicznego. Działalność tych organów służy przede wszystkim rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także wzmacnianiu ich roli czy aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Szczegółowe cele opracowanego programu na rok 2019 to:

  • Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu.
  • Racjonalne wykorzystanie środków finansowych.
  • Integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działań sferę zadań publicznych.
  • Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych.
  • Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.
  • Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu.
  • Poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania.
  • Umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowym i odbywa się na zasadach pomocniczości, niezależności, finansowania przedmiotowego, wspierania podmiotowego, pozyskiwania dodatkowych środków czy uczciwej konkurencji oraz jawności.

Głównymi przedmiotami współpracy powiatu rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi są realizacja zadań określonych w obowiązujących ustawach, podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu, konsultowanie projektów uchwał Rady Powiatu Rzeszowskiego na etapie ich tworzenia oraz określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.